HR Tech

Persberichten

NIEUWS DOOR BEDRIJFNIEUWS DOOR BEDRIJF


Persberichten

Hoe kijken werknemers wereldwijd naar immigratie?

17.12.2013 -

Belgische werknemers zijn minder dan gemiddeld bevreesd dat arbeidsmigratie een negatieve invloed zal hebben op hun werkzekerheid. Ongeveer één op vijf Belgische werknemers is die mening toegedaan. Wereldwijd is dit één op vier. Daartegenover staat dat slechts 38% van de Belgische werknemers vindt dat werken met migranten in een professionele context waarde toevoegt aan de job. Wereldwijd ligt dit aandeel een stuk hoger (52%). Dit blijkt uit de recente Work Monitor van Randstad Holding, een periodieke bevraging bij werknemers in 32 landen in 4 continenten.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid immigreerden zoveel mensen als vandaag. In 2000 konden ongeveer 150 miljoen mensen zich migrant noemen. Vandaag is dat meer dan 214 miljoen. Algemeen wordt verwacht dat dit aantal de komende decennia nog gaat stijgen. Deze migratie gaat gepaard met maatschappelijke spanningen. In de meest recente bevraging van Randstad Holding van werknemers in 32 landen werd gepeild naar de visie van de werknemers tegenover migratie. Dit levert enkele maatschappelijk relevante bevindingen op.

Vooreerst is wereldwijd één op vier werknemers bevreesd dat immigratie de eigen werkzekerheid doet dalen. Deze vrees is het hoogst in de Aziatische landen. In China gaat het om één op drie, in Indië bijna één op twee. De meeste Europese landen schommelen dicht bij het algemeen gemiddelde. Dat geldt ook voor Canada en de VS. België scoort licht onder het algemeen gemiddelde met 21%. De hoogste Europese scores worden opgetekend in Italië en Spanje (39 en 33%). Ook UK scoort relatief hoog (29%). De laagste vinden we in Denemarken en Zweden (17 en 12%). Zeker voor Europa geldt dat globaal genomen de vrees voor verlies van werk of lagere lonen voor hetzelfde werk als gevolg van immigratie ongegrond is. De perceptie is duidelijk negatiever dan de realiteit.

Iets meer dan één op vier werknemers (28%) wereldwijd is van oordeel dat de werkomgeving in positieve zin is veranderd door de immigratie. Daartegenover staat dat 22% vindt dat de werkomgeving in negatieve is geëvolueerd. In België houden voor- en tegenstanders elkaar min of meer in evenwicht (resp. 18 en 21%). Vergelijken we met het internationaal gemiddelde dan scoort België niet negatiever maar wel minder positief.

Vervolgens werd gevraagd of samenwerken met migranten waarde toevoegt aan de job. De scores liggen hier relatief hoog. Gemiddeld is één op twee werknemers van mening dat dit inderdaad het geval is. België scoort hier relatief laag (38%). Hetzelfde geldt voor UK en Frankrijk (38 en 35%). Eigenaardig is wel dat landen waar relatief veel werknemers bevreesd zijn voor hun werkzekerheid in sommige gevallen toch hoge scores halen op deze vraag. Zo zijn Chinese werknemers relatief bevreesd voor hun werkzekerheid ten gevolge van de immigratie. Dat belet hen niet heel positief te zijn voor de positieve waarde van migratie voor hun werkomgeving (69%).

Voor België is het plaatje dus duidelijk gemengd. De vrees dat migranten jobs inpikken ligt in België onder het wereldwijd gemiddelde. Het percentage Belgische werknemers die van mening zijn dat migratie de werkomgeving negatief beïnvloedt schommelt in België dan weer rond het globaal gemiddelde. Wel zijn werknemers er minder van mening dat migranten de werkomgeving positief beïnvloeden. Tenslotte zijn Belgische werknemers duidelijk minder van oordeel dat werken met migranten een toegevoegde waarde biedt voor hun job.

[b]Over Randstad[/b]

Randstad is in België een belangrijke human resources dienstverlener: uitzendarbeid, rekrutering en selectie, outplacement, inhouse kantoren, human resources projecten en projectsourcing. Randstad is de grootste privéwerkgever van het land. Randstad zet wekelijks meer dan 31 000 mensen aan het werk. Het bedrijf is marktleider op het domein van uitzendarbeid, outplacement en dienstencheques, telt 1 426 vaste medewerkers en heeft een netwerk van 200 kantoren in heel het land. In 2012 realiseerde Randstad in België en Luxemburg een omzet van meer dan 946 miljoen euro.

De Randstad Workmonitor werd gelanceerd in 2003 en neemt 32 landen over de hele wereld mee in het onderzoek. De Randstad Workmonitor wordt vier keer per jaar gepubliceerd om zo op regelmatige basis een lokaal en globaal zicht te verwerven over de tendensen op vlak van werknemersmobiliteit.

Deze studie wordt uitgevoerd op basis van een online vragenlijst bij een populatie personen tussen 18 en 65 jaar die minstens 24 uur per week betaald werken (uitgezonderd zelfstandigen). Het minimum aantal respondenten per land is 400 op basis van de Survey Sampling International. De enquêtes voor deze derde golf van 2013 werden afgenomen tussen 25 oktobe

Premium partners